Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji w ramach umowy nr 952327.

Web Content Display Web Content Display

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ZESPOŁY BADAWCZE

Ogólnym celem tego zadania projektowego jest zbudowanie zespołów badawczych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP), złożonych z pracowników naukowych na wczesnym etapie kariery (ang. early stage researchers, ESR) i naukowców ze stopniem doktora (ang. post-doctoral researchers, PDR). Zespoły badawcze będą współpracowały z partnerami z instytucji zagranicznych w celu zwiększenia własnej doskonałości naukowej oraz w celu przygotowania wniosków projektów naukowych, które zostaną złożone w międzynarodowych programach badawczych. W zadaniu zaplanowano następujące cele szczegółowe:

  • tworzenie zespołów badawczych (ang. research teams, RTs) złożonych z młodych PDR i ESR w IGiGP, opiekunów i mentorów z instytucji partnerskich;
  • przygotowywanie propozycji badawczych, które mają być składane przez RTs w odpowiedzi na ogłoszenia o konkursach w ramach europejskich programów badawczych;
  • szkolenia i doradztwo związane z opracowaniem wniosków projektów badawczych do międzynarodowych konkursów badawczych, np. dostosowanie narzędzi i danych geoprzestrzennych oraz danych z obserwacji Ziemi do potrzeb konkretnego projektu, poszerzenie zakresu przestrzennego projektu poprzez powiązanie tych narzędzi i danych z działaniami partnerów poza Europą.