Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji w ramach umowy nr 952327.

Web Content Display Web Content Display

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI

Głównym celem tego zadania projektowego jest utworzenie Centrum Doskonałości (CD) w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP), zdolnego do angażowania się we współpracę międzynarodową w badaniu systemów człowiek-środowisko (ang. human-environmental systems, HES). W zadaniu zaplanowano następujące cele szczegółowe:

  • szkolenie personelu administracyjnego IGiGP w zakresie zarządzania wiedzą / projektami i kontaktów z otoczeniem, w szczególności w odniesieniu do możliwości i złożoności programu Horyzont Europa, poprzez wymianę personelu lub wizyty robocze w instytucjach wchodzących w skład konsorcjum;
  • ustanowienie formalnych ram dla CD w IGiGP, połączenie powstałych zespołów badawczych i ich pracowników naukowych na wczesnym etapie kariery (ang. early stage researchers, ESR) i naukowców ze stopniem doktora (ang. post-doctoral researchers, PDR), jak również doświadczonych doradców spośród partnerów projektu, w interdyscyplinarną jednostkę badawczą w ramach IGiGP, będącą rdzeniem planowanego CD;
  • powołanie jednostki do zarządzania projektami / wiedzą i kontaktów z otoczeniem w IGiGP, będącej integralną częścią CD;
  • budowanie i rozszerzanie sieci badawczej oraz sieci interesariuszy, poprzez aktywne rozpowszechnianie informacji o rezultatach projektu z udziałem beneficjenta i partnerów projektu;
  • integracja CD z programami szkół doktorskich prowadzonymi w IGiGP oraz przygotowanie długoterminowych ram dla wspólnych programów doktoranckich w ramach konsorcjum i poza nim, stwarzanie możliwości rozwijania szerokich i głębokich umiejętności (ang. T-shaped skills), czyli szerokiego rozumienia zagadnień systemów człowiek-środowisko połączonego z głęboką specjalizacją w danej dziedzinie;
  • przygotowanie ram dla zorientowanych na badania programów magisterskich w języku angielskim, przyciągających ambitnych studentów zagranicznych i zwiększających zaangażowanie studentów w projekty badawcze, w celu przyciągnięcia studentów zorientowanych na karierę naukową i zapewnienia perspektywicznych kandydatów na studia doktoranckie.