Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji w ramach umowy nr 952327.

Web Content Display Web Content Display

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

PROJEKT

Projekt HES-GEO ma na celu zwiększenie istniejących możliwości badawczych i rozwijanie doskonałości naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP) Uniwersytetu Jagiellońskiego w badaniu systemów człowiek-środowisko (ang. human-environmental systems, HES) w antropocenie, w tym na obszarach o różnej intensywności działalności człowieka, w różnych skalach przestrzennych i czasowych oraz przy użyciu danych pochodzących z systemów obserwacji Ziemi (EO) i narzędzi dostępnych w różnych technologiach geoprzestrzennych.

Projekt HES-GEO będzie opierać się na mocnych stronach IGiGP i możliwościach wynikających z nowych przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, łącząc je z wiedzą specjalistyczną w zakresie badań HES i budowania potencjału naukowego trzech doskonałych instytucji partnerskich: Paris Lodron Universität Salzburg, Humboldt- Universität zu Berlin i Katholieke Unversiteit Leuven.

Aby osiągnąć główny cel projektu HES-GEO, zrealizowane zostaną trzy grupy działań:

[1] szkolenie młodych naukowców z tytułem doktora i początkujących naukowców w zakresie akademickich umiejętności miękkich (pisanie artykułów naukowych, opracowywanie projektów i przywództwo) oraz technologii geoprzestrzennych i EO;

[2] tworzenie zespołów badawczych (research teams, RT) kierowanych przez młodych naukowców IGiGP i nadzorowanych przez doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich, udzielających im wskazówek w zakresie opracowywania i składania propozycji projektów w konkursach ogłaszanych w ramach europejskich programów badawczych, oraz

[3] ustanowienie Centrum Doskonałości (centre of excellence, CoE) w IGiGP, składającego się z RT oraz nowej jednostki ds. zarządzania projektami / wiedzą i współpracy z otoczeniem. Opierając się na młodych naukowcach rozwijających nowe pomysły badawcze w RT, Centrum Doskonałości zbierze doświadczenia HES-GEO i wykorzysta je po zakończeniu projektu, zapewniając trwałość i odpowiednie wdrożenie wyników projektu.